Õppeaasta eesmärgid
Põhieesmärk: Laps märkab, tunnetab ja väärtustab Eestimaa loodust ja rahvuslikke tradistioone.

Õppeaasta eesmärgid:

• Õppevara on täiendatud tervisekasvatuse põhimõtetest lähtuvalt
• Igal rühmal on oma tervisenurgake, puhkepesake
• Õuealale on loodud loodusrada
• Õppe-kasvatustegevus on näitlikustatud uuendatud õppevahenditega
• Huvigrupid on kaasatud lastesõime arengusse ning lapse toetamisse
• Huvigruppidele on muudetud info kättesaamine kiireks ja mugavaks
• On arendatud  koostööd teiste Põhja-Tallinna lasteasutustega

Ülesanded eesmärkide täitmiseks:
• Märgistada ja kaardistada loodusraja vaatluspunktid
• Suurendada õuesõppe osakaalu
• Rühmades sisse seada tervisenurgad
• Viia läbi erinevaid tervise- ja liikumisega seotud üritusi (peod, teatrid, tähtpäevad, spordipäevad)
• Valmistada terviseteemalisi loov- ja õppemänge, kasutades robootilisi vidinaid
• Koostöös kodudega täiendada tervisenurkade vahendeid ja õppevara
Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018