Kuidas hoiame eraelulist teavet
     
Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet

Lastesõim Päkapikk tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on lastesõimel kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks.
Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lastesõim ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Juba iga kirjaliku pöördumisega lastesõime satub meie valdusse teave, mis võib riivata Teie eraelu, näiteks loetakse selliseks teabeks e-posti aadressi, andmeid elukoha kohta, telefoninumbrit jm.

Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Lastesõime sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse. 

Sellelt leheküljelt leiate, millisel eesmärgil lastesõim isikuandmeid ja eraelu puudutavat teavet töötleb ning kuidas vastavaid andmeid kaitstakse või avalikkusele kättesaadavaks tehakse.


Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis
Isikuandmete kolmandatele isikutele, sealhulgas teistele asutustele edastamine
Õigus tutvuda enda andmetega
Kuidas me hoiame ja kasutame Teie isikuandmeid, kui kandideerite meile tööle?


Avaliku teabe seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010.
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/118032011007.


Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018