Lastesõimetasu

Kohatasu

Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot.
NB! Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

Kohatasuvabastus (uus)

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot ehk:
2-liikmelise pere puhu maksimalselt 1051,18 eurot;
3-liikmelise pere puhu maksimalselt 1518,37 eurot;
4-liikmelise pere puhu maksimalselt 1985,56 eurot;
5-liikmelise pere puhu maksimalselt 2452,75 eurot.

Teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht

! Juhul, kui avaldus soodustuse saamiseks esitatakse näiteks novembris, rakendub soodustus 1. detsembrist 2021. Täpsemalt loe SIIT

! Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad  munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa (kohatasu) maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Toitlustustasu 

Alates 01.09.2017 kehtestati Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva ja sõimerühmaealise (sh. mängu- ja arendustoa ringis) käiva lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.
Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.

Lastesõim Päkapikk on toitlustustasu päevamaksumuse kooskõlastanud lastesõime hoolekogu 26.07.2021 koosoleku protokolliga nr 3 ja kinnitanud lastesõime direktor 27.07.2021 käskkirjaga nr 1-2/2

Toidupäeva hind 1,68 € kehtib alates 06. augustist 2021.Toidupäeva maksumust muudetakse vastavalt lastesõime hoolekogu otsusele. 
 
Esitatud arved tuleb tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele.

• Kasutada tuleb arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne!
• Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb viivitamatult teatada lastesõime direktorile. Võlglasi lastesõime vastu ei võeta.
• Omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed. Arvetele võlgu ja ettemakseid ei märgita.
• Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga.
• Parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega.
• Lastesõim Päkapikk arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse vanemraamatupidaja Ylle.Oja@tallinnlv.ee
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile 

Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018