Kodukord
KINNITATUD
Lastesõim Päkapikk
hoolekogu 20.05.2015 nr 4
otsusega nr 3

Lastesõim Päkapikk kodukord

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lastesõime veebilehel ja on lastesõimes paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Lastesõime kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lastesõime töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lastesõime ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lastesõime päevakava järgides.
2.2. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.
2.4. Kui lapsele ei ole lastesõime lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lastesõime jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.5. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 8.45, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lastesõime.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lastesõime direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lastesõime ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.3.  Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lastesõime vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.
3.4. Lastesõimes ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lastesõimes anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lastesõime direktori määratud lastesõime pedagoogiga.
3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.
3.6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vahetuspesu ja vajadusel mähkmed.
3.7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
3.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.9.  Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
3.10. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.11. Lapse lastesõimes haigestumise või vigastuse korral kutsub lastesõime töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.12. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lastesõime õues.

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lastesõime töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lastesõime töötajaga lastesõime direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
4.3. Laste lahkumine lastesõime ruumidest ja territooriumilt lastesõime töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lastesõimeruumidesse on keelatud.
4.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
4.5. Vanemad, lastesõime töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
4.6. Lastesõime õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lastesõime teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
4.7. Lapsel on lubatud lastesõime kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.8. Lapsed, vanemad ja lastesõime töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lastesõime direktorit laste ja lastesõime töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
4.9. Laste ja lastesõime töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lastesõime juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
4.10. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018